Regulamin aplikacji

 • 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 • Usługodawca/Administrator Danych Osobowych – EON46 Spółka Akcyjna, ul. Młyńska 12 lok. 322, 61-730 Poznań, KRS: 0000810511, NIP:7831803136, REGON: 383714263, kapitał zakładowy: 500.000 zł opłacony w całości, https://sygnalist.com
 • Aplikacja – Aplikacja mobilna Safe Kid przeznaczona na urządzenia mobilne obsługiwane przez systemem operacyjny: Android, iOS, umożliwiająca oraz ułatwiająca m.in. informowanie właściwych służb takich jak np.: policja, szkoły oraz opiekunów prawnych dziecka o zdarzeniach i wypadkach, w tym zdarzeniach naruszających zasady współżycia społecznego lub normy społeczne.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji lub udziela zgody na korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika małoletniego jako jego opiekun prawny/rodzic.
 • Użytkownik małoletni – osoba fizyczna, poniżej 16 roku życia, korzystająca z Aplikacji za zgodą opiekuna prawnego/rodzica.
 • Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika.
 • Dane identyfikacyjne – login (adres e-mail lub nazwa Użytkownika) i hasło ustalane indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta Użytkownika w aplikacji Sygnalista.
 • Konto Użytkownika – dodatkowe usługi elektroniczne udostępniane Użytkownikowi w Aplikacji.
 • Urządzenie mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android, iOS, w tym także komputer przenośny lub stacjonarny.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Aplikacji mobilnej „Safe Kid“,
 • Rejestracja – założenie konta Użytkownika w Aplikacji dokonane po instalacji Aplikacji na urządzeniu Użytkownika małoletniego za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

 

 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Aplikacji.
 2. Regulamin, o którym mowa w punkcie 1 jest regulaminem w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także świadczącym za jej pośrednictwem usługi jest Usługodawca.
 4. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.
 5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, zanim między Użytkownikiem a Usługodawcą dojdzie do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach Aplikacji.
 6. Regulamin można pobrać, zapisać, a Operator gwarantuje jego pełną dostępność. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione Użytkownikom w sposób wskazany w zdaniach poprzednich, nie są dla nich wiążące.
 7. Przed skorzystaniem z Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się treścią Regulaminu.
 8. Aplikację można pobrać i zainstalować bezpłatnie, korzystając ze sklepu internetowego:
 9. Google Play (dla systemu Android);
 10. App Store (dla systemu iOS);

 

 • 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji obejmują w szczególności:
 2. umożliwienie informowania za pośrednictwem aplikacji właściwych służb takich jak np.: policja lub szkoła, do której uczęszcza Użytkownik małoletni jak również Opiekunów prawnych/rodziców Użytkownika małoletniego o zdarzeniach lub wypadkach, lub innych okolicznościach naruszajacych zasady współżycia społecznego lub normy społeczne przy wskazaniu danych osobowych Użytkownika, w tym w szczególności danych kontaktowych;
 3. zgłaszanie zawiadomień do właściwych policji, szkoły lub opiekunów prawnych, w związku ze zdarzeniami, o których mowa powyżej;
 4. sygnalizowanie ww. podmiotom zdarzeń będących naruszeniami prawa lub sytuacjami skutkującymi zagrożeniem dobra małoletnich.
 5. Pobranie Aplikacji na urządzenie mobilne użytkownika jest odpłatne. Koszt jednorazowego pobrania Aplikacji wynosi 1 Euro.
 6. Użytkownik może dokonać płatności za pobranie Aplikacji na zasadach określonych przez podmioty prowadzące platformy Google Play i App Store, zgodnie z regulaminami tych platform.
 7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci Internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.

 

 • 4. Rejestracja Użytkownika w Aplikacji
 1. Aby móc korzystać z Aplikacji, Użytownik jest zobowiązany dokonać rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny.
 2. Pobranie i korzystanie z Aplikacji wymaga utworzenia przez Użytkownika dla Użytkownika małoletniego konta w Aplikacji oraz potwierdzenia rejestracji w sposób opisanych w ust. 4 poniżej.
 3. Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych w poszczególnych etapach rejestracji:
 4. Oznaczenie języka i kraju pochodzenia – kraj zamieszkania Użytkownika
 5. Aktywacja SMS i email – numer telefonu Użytkownika lub Użytkownika małoletniego, a następnie – adresu email Użytkownika,
 6. Po aktywacji konta – imię i nazwisko Użytkownika maloletniego, Imię i nazwisko Opiekuna prawnego, Numer telefonu oraz adres zamieszkania Opiekuna Prawnego, dane szkoły, do której uczęszcza Użytkownik małoletni oraz dane kontaktowe wychowawcy (numer telefonu, adres email)
 7. Dokonanie rejestracji przez Użytkownika podlega dwustopniowej weryfikacji:
 8. Etap pierwszy – weryfikacja przez kod SMS – po wprowadzeniu przez Użytkownika podstawowych danych (język, kraj pochodzenia) oraz podaniu numeru telefonu, na podany numer zostanie wysłany kod autoryzacyjny, który następnie należy podać w Aplikacji,
 9. Etap drugi – aktywacja konta poprzez link aktywacyjny – po weryfikacji SMS Użytkownik jest zobowiązany do podania adresu email Użytkownika, na który następnie jest wysłany link aktywacyjny, w który Użytkownik jest zobowiązany kliknąć, aby aktywować Konto Użytkownika.
 10. Uwierzytelnienie konta Użytkownika małoletniego w Aplikacji następuje poprzez kliknięcie w przesłany link aktywacyjny. Brak uwierzytelnienia uniemożliwia korzystanie z konta użytkownika.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Edycja oraz zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji, w ustawieniach konta Użytkownika.
 12. Usługodawca może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.

 

 • 5. Wymagania techniczne
 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
 2. Instalacja Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego określonego w § 2 pkt 5 na urządzenie mobilne Użytkownika.
 3. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
 4. dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 4.4 KitKat,
 5. dla wersji Aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 9.3.5.
 6. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci Internet (aktywne połączenie internetowe, aktywne połączenie Wi-Fi) oraz aktywna usługa lokalizacji.
 7. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
 8. W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy odinstalować Aplikację.

 

 • 6. Zasady korzystania z Aplikacji
 1. Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika następuje zawarcie przez niego z Usługodawcą, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Aplikacji.
 2. Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych w § 2 Regulaminu jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług wskazanych w § 3 ust. 1 jest odpłatne zgodnie z §3 ust. 2 powyżej.
 3. Zgłaszanie, informowanie lub sygnalizowanie właściwych służb, szkoły lub rodziców przez Użytkownika małoletniego może być prowadzone wyłącznie z podaniem danych Użytkownika małoletniego takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon.
 4. Ponadto Użytkownik małoletni może wysłać zgłoszenie na wskazany przez siebie adres email jak również przesłać kopię zgłoszenia na adres email rodzica lub opiekuna prawnego wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji – za wskazanie adresata odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych w Aplikacji danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.
 6. Użytkownik oraz Użytkownik małoletni zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:
 7. w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Aplikacja została udostępniona;
 8. w sposób niezakłócający funkcjonowania Aplikacji;
 9. w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych;
 10. w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, Usługodawcy oraz operatora usługi dostępu do sieci Internet;
 11. z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.
 12. Użytkownik oraz Użytkownik małoletni zobowiązani są do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku i celów jakim służy Aplikacja.
 13. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia praw jeog lub Użytkownika małoletniego w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 14. Użytkownik oraz Użytkownik małoletni mogą w dowolnym czasie przestać korzystać z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji.
 15. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą usunięcia Aplikacji.
 16. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik lub Użytkownik małoletni dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika lub Użytkownika małoletniego z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług, w szczególności usuwać wpisy zamieszczone przez Użytkownika lub Użytkownika małoletniego.
 17. Użytkownik małoletnie korzysta z Aplikacji wyłącznie za zgodą Użytkownika będącego jego rodzicem lub opiekunem prawnym i na jego odpowiedzialność.
 18. Użytkownik, instalując Aplikację na urządzeniu przeznaczonym do korzystania przez Użytkownika małoletniego zobowiązany jest do podawania informacji i danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd.
 19. W trakcie korzystania z Aplikacji, Użytkownik lub Użytkownik małoletni zamieszcza informacje, treści, zdjęcia oraz inne dane, za które ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, organów i instytucji, z tytułu ewentualnego podania danych nieprawdziwych lub naruszenia praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, majątkowych lub osobistych.
 20. Użytkownik oraz Użytkownik małoletni zobowiązani jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, kwestionujących fakty historyczne, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
 21. Usługodawca poprzez opracowaną Aplikację jest jedynie pośrednikiem w dostarczeniu zamieszczonych przez Użytkownika lub Użytkownika małoletniego informacji oraz innych danych, które przesyłane są do właściwego adresata zgodnie z wyborem Użytkownika małoletniego lub Użytkownika i nie ponosi wobec adresatów oraz osób trzecich odpowiedzialności za treść, autentyczność, wybór adresata, ewentualne naruszenie praw osób trzecich przez Użytkownika lub Użytkownika małoletniego, wynikające z korzystania przez nich z Aplikacji.
 22. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 23. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także do zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 24. Usługodawca ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć dostęp do Aplikacji w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Przerwy techniczne w działaniu Aplikacji nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników lub Użytkowników małoletnich oraz jakichkolwiek innych osób.
 25. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także do zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 

 • 7. Prawa autorskie
 1. Wszelkie prawa autorskie majątkowe do Aplikacji oraz udostępnianych treści w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację są zastrzeżone dla Usługodawcy.
 2. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
 3. Korzystanie z treści publikowanych w Aplikacji nie oznacza nabycia przez Użytkownika lub Użytkownika małoletniego jakichkolwiek praw autorskich.
 4. Z chwilą pobrania Aplikacji Usługodawca udziela Użytkownikowi oraz Użytkownikowi małoletniemu niewyłącznej licencji na korzystanie z niej zgodnie z jej przeznaczeniem. Licencja nie upoważnia Użytkownika ani Użytkownika małoletniego do udzielania dalszych licencji.
 5. Użytkownik ani Użytkowik małoletni nie są uprawnieni do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych.
 6. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu.
 7. Użytkownik ani Użytkownik małoletni nie są uprawnieni do zwielokrotniania, sprzedawania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 8. Materiały wprowadzane przez Użytkownika lub Użytkownika małoletniego do aplikacji, w tym zdjęcia zdarzeń są przekazywane wyłączne wskazanym przez Użytkownika małoletniego odbiorcom wiadomości. Usługodawca nie wykorzystuje materiałów Użytkowników do innych celów.

 

 • 8. Ochrona danych osobowych
 1. Aplikacja przetwarza dane osobowe na zasadach szczegółowo opisanych w
 2. W urządzeniu mobilnym Użytkownika małoletniego przechowywane są dane w postaci kopii treści wysyłanych przez niego zawiadomień (korespondencji).
 3. Użytkownik instalując aplikację na urządzeniu Użytkownika małoletniego akceptuje warunki Regulaminu i akceptuje przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce Prywatnosci.
 4. Usługodawca informuje, że w celu realizacji usługi dostępu niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących datę oraz czas logowania.
 5. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkownika lub Użytkownika małoletniego w Aplikacji, mogą być przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie do celów statystycznych.

 

 • 9. Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest programem komputerowym, na którego funkcjonowanie ma wpływ szereg czynników wymagających współistnienia programu z innymi programami komputerowymi, sterownikami podzespołów komputerowych, przeglądarkami internetowymi, innymi urządzeniami, w tym sieciami komputerowymi czy infrastrukturą operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, niebędące w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji.
 4. W związku z powyższym żadnego postanowienia Regulaminu, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do Usługodawcy, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Użytkownik pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja została zaprojektowana w sposób zapewniający jej możliwie najbardziej optymalne funkcjonowanie na urządzeniu na którym Użytkownik dokona instalacji Aplikacji, w stosowanej przez niego konfiguracji.
 5. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
 6. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika małoletniego praw osób trzecich;
 7. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;
 8. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 

 • 10. Procedura reklamacyjna
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Aplikacji należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: office@eon46.com
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 1. pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w par. 1.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna, nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 14 dni. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 • 11. Kontakt z Usługodawcą
 1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w następujący sposób:
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: office@eon46.com
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 1. pisemnie na adres Usługodawcy wskazany w par. 1.
 2. za pośrednictwem komunikatora Messenger: https://www.facebook.com/Safe-Kid-101906521317129/

 

 • 12. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z aplikacji.
 2. Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na safekid.app lub jej podstronach oraz bezpośrednio w aplikacji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin obowiązuje od 22.01.2020